WarTurks Yazılım&Programlama
Yazılım&Programlama  
  Ana Sayfa
  Paralı Hizmetlerimiz
  Visual Basic'e Giris
  VB İndirmeli Dersler[Artık Tüm Dersler Burda]]
  Visual Basic 6 Dersleri
  => Bize Ait Vb 6 Calısmalari Ve Yapimi
  => Visual Basic'de Tv Programi Yapmak
  => Winamp Yapimi
  => Visual Basicde Winsock Kullanarak CHAT Yapmak
  Visual Basic 6 Dersleri 2
  Visual Basic Ders Notlari[Resimli]
  Pascala Giris
  Pascal Dersleri
  Php'ye Giris
  Php Dersleri
  C ve C++'ya Giris
  C ve C++ Dersleri
  C++ Ders Notlari [Resimli]
  İletişim
Visual Basic 6 Dersleri

Bu sayfada bulunan  ders başlıkları şunlar:

Visıaul basic combo ile 4 işlem
Hesap Makinesi Yapımı Videolu Anlatım
Veritabanından Alınan Bilgileri Formatlamak
Vısual studio ile Cümledeki Harf -Karakter-Sayı Bulma
Visual Basic İle Formu Yuvarlatma:
VB ile INTERNET BAGLANTISI OLUSTURMAK - KESMEK
Visual Basic Sık Kullanılanları Listeleme
Küçük Ama Etkili Komutlar
LCD Panel kontrolü
Exceld'de Veritabanı İşlemleri
MSFlexGrid'de hücre birleştirme
Bat Editor Yapımı

CTRL+F YAPIP BURADAKİ HANGİ BAŞLIK İŞİNE YARIYORSA ONUN ADINI YAZIP
HIZLI BİR ŞEKİLDE İSTEDİĞİNE ULAŞABİLİRSİN


-------------------------------------------------------------------------------------------
Visıaul basic combo ile 4 işlem


3 tane textbox
1 tane combobox
1 tane button

Dim a, b, c As Integer
A = CInt(TextBox1.Text)
b = CInt(TextBox2.Text)
If ComboBox1.Text = "TOPLA" Then
c = A + b
TextBox3.Text = CStr(c)
ElseIf ComboBox1.Text = "ÇARP" Then
c = A * b
TextBox3.Text = CStr(c)
ElseIf ComboBox1.Text = "ÇIKAR" Then
c = A - b
TextBox3.Text = CStr(c)
ElseIf ComboBox1.Text = "BÖLME" Then

c = A / b
TextBox3.Text = CStr(c)
End If
-------------------------------------------------------------
Hesap Makinesi Yapımı Videolu Anlatım

Link: [URL="http://www.dosya.tc/dosya/XBYCM1/VisualBasicDers0001.rar.html"]File Upload - File Sharing Service - Dedicated Server[/URL]
İsteyenler İçin Hazır Kod:
[url=http://www.dosya.tc/dosya/YqxTD1/Haz_rKod.rar.html]File Upload - File Sharing Service - Dedicated Server[/url]


Takıldığınız Yerler Olursa Konu Başlığı Altından Sorununuzu Söyleyin Hemen Yardımcı Olıyım.-------------------------------------------------------------


Veritabanından Alınan Bilgileri Formatlamak

Bu konu aslında bir diğer ders olan bir kişinin bilgilerini formatlı şekilde yazıcıdan yazdırılması konusu ile aynı temel üzerindedir. Dikkat edilecek tek fark bu derste yazdırma işlemi bir text dosyası içine yapılmakta, diğer derste ise yazdırma işlemi Printer nesnesi aracılığıyla yazıcıya yapılmaktadır.

Konumuza gelecek olursak dikkat edilecek en önemli olay bilgileri "formatlamaktır". Umarım formatlamaktan ne kastettiğimi anlarsınız. Bu disket formatlamak filan değil tabiki... Amacımız veritabanı içindeki bilgilerin (bu bilgiler kayıt adı, soyadı, adresi vs) bir text dosyası içinde, bir döküman tarzında göze hoş gelecek halde yazılmasıdır. Kayıt aktarılan text dosyası açıldığında yada yazdırıldığında güzel bir döküm almak hedeflenmiştir.

Formatlama yapmak için veritabanı içindeki kayıtların okunması, herbir alandan sonra (ki bir alan ad, soyad vs demektir) uygun uzunlukta boşluk bırakılması, diğer bir kayıt okunduktan sonra o kaydın alt satıra geçtikten sonra kayda girmesi gerekir. Ayrıca akılda tutulması gereken ayrıntılardan biri de alan adlarının da başlık olarak yazılmasıdır. Aşağıdaki formatlı yazım şekli amaçladığımız yazım olacaktır:--------------------------------------------------------------------------------

Adı : (Bunlar alan adıdır)
Adresi : (Bilgiler buraya sırayla yazılacaktır)
Tel no: (Veritabanından okuma ve text dosyasına formatlı yazma
E-mail : (işlemini hazırlayacağımız bir yordam yapacaktır.....)
Notlar : (ve bu işin de oldukça kolay olduğunu göreceksiniz :-)))))--------------------------------------------------------------------------------

Dim veri As Integer 'Bunun içine verileri depolayacağız
Dim FreeDosya_Numarasi As Integer ' Bu sistemden serbest dosya no alır
Dim AktifKayit As Long 'Kayıt sırasını temsil eder

Open "KAYIT.DAT" For Random As FreeDosya_Numarasi Len = dbKayit_Uzunlugu 'Veritabanını açtık

For AktifKayit = 1 To SonKayit 'İlk kayıttan başlayıp sonkayıta 'kadar okutacağız
Get #FreeDosya_Numarasi, AktifKayit, dbKayit
veri = veri & "Adı: "& dbKayit.Ad & VbCrLf
veri = veri & "Adresi: "& dbKayit.Adres & VbCrLf
veri = veri & "Tel no: "& dbKayit.Tel & VbCrLf
veri = veri & "E-Mail: "& dbKayit.Email & VbCrLf
veri = veri & "Notlar: "& dbKayit.Notlar & VbCrLf & VbCrLf

Next

For .... Next döngüsü arasında olanlara bakın. Döngünün ilk turunda AktifKayıt'ın değeri kaçtır? Cevap : 1. Sonraki her bir turda bu değer kaçar kaçar artıyor? Cevap: Birer birer.. Döngü AktifKayit değeri birer birer artarak kaça ulaşıncaya kadar devam ediyor. Cevap SonKayit sayısına kadar.
?imdi yukarıdaki bilgileri bildiğimize yada bilmiyorsak öğrendiğimize göre, döngünün her turunda aradaki kodun çalışmakta olduğunu söyleyebiliriz. (For ile Next arasındaki kod) Kodun ilk satırını bilyorsunuz.: dosyadan kayıt okur. Okunan kayıt AktifKayit'ıncı kayıttır. Okunan kaydın alanları alttaki satırlarda veri adının verdiğimiz string değişken içine birer satır olarak yerleştirilir. Yeni satıra VbCrLf karakteri ile geçilir. En son alan olan Notlar da veritabanından okunduktan sonra iki satır atlanır (ki böylece her kişi arasında belli bir boşluk bırakılmış olur) ve o kaydın veri değişkeni içine aktarılması bitmiş olur. Veee sonraki kayıt okunu vs vs vs...... Olay (yani döngü) veritabanının sonuna ulaşılıncaya kadar devam eder.
Sonuç olarak elimizde kocaman bir veri değişkeni, içinde tüm kayıtlar satır satır aralanmış, önlerine Adı, Adresi vs yazılmış olarak durmaktadır. Artık yapmamız gereken tek şey bunu bir text dosyası içine kaydetmektir.
Basic'te text kaydetmek için Print komutu kullanılır: ?öyle ki:

Open "Veri.txt" For Output As #1
Print #1, veri
Close #1

İlk satırda Veri.txt adlı dosyayı yarattık. Ben "yarattık" diyorum çünkü "açtık"
desem, varolan bir dosya açılmış gibi gelebilir diye düşündüm. Açtığımız dosyanın numarası 1 olsun. Sonra da 1 nolu dosya içine veri değişkenini olduğu gibi yazdık....

Not: Yukarıdaki kodda kullanılan bazı değişkenler (örn:SonKayıt) tekrar tekrar yazılmamıştır. Bu değişkenin nasıl elde edildiğini bilmiyorsanız yada unuttuysanız Random Access konulu ders notlarını okuyunuz.

Evet olay bundan ibaret. Lütfen kodları inceleyin. AdresTel programında bu olay biraz daha karışık ancak inceleyince yapılan işin aynı şey olduğunu siz de göreceksiniz. Alıştırma olması açısından siz de benzer bir kod bloğu yazınız.
Kolay gelsin.
-------------------------------------------------------------

Vısual studio ile Cümledeki Harf -Karakter-Sayı Bulma


Malzemeler : 1 adet Textbox
1 adet Button button text özelligine = Ben Tıkla Ögren Koydum Kafanıza Göre Takılın
1 adet label label.text özelligine cümleyi giriniz yazabilirsiniz

Button Click olayına Aşagıdaki Kodu Yazıyorsunuz
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
        Dim sayi(10) As String
        Dim karakter(10) As String
        Dim i, j, k, rakam, karakterr, harf As Integer
        Dim a, b As String
        k = Len(TextBox1.Text)
        a = TextBox1.Text


        sayi(0) = "0"
        sayi(1) = "1"
        sayi(2) = "2"
        sayi(3) = "3"
        sayi(4) = "4"
        sayi(5) = "5"
        sayi(6) = "6"
        sayi(7) = "7"
        sayi(8) = "8"
        sayi(9) = "9"

        karakter(0) = "!"
        karakter(1) = "*"
        karakter(2) = "/"
        karakter(3) = "?"
        karakter(4) = " "
        karakter(5) = "%"
        karakter(6) = "^"
        karakter(7) = "+"
        karakter(8) = "-"
        karakter(9) = ","
        For i = 1 To k
            b = Mid(a, i, 1)
            For j = 0 To 9
                If b = sayi(j) Then
                    rakam = rakam + 1


                ElseIf b = karakter(j) Then

                    karakterr = karakterr + 1
                End If
            Next
        Next
        harf = k - (rakam + karakterr)
        MsgBox("Cümledeki Rakamların sayısı:" & "" & rakam)
        MsgBox("Cümledeki Harf sayısı:" & "" & harf)
        MsgBox("Cümledeki Karakter sayısı:" & "" & karakterr)


    End Sub
-------------------------------------------------------------
Visual Basic İle Formu Yuvarlatma:

Private Sub Form_Load()
Dim hr&, dl&
Dim usew&, useh&
usew& = Me.Width / Screen.TwipsPerPixelX
useh& = Me.Height / Screen.TwipsPerPixelY
hr& = CreateEllipticRgn(55, -20, usew, useh)
dl& = SetWindowRgn(Me.hWnd, hr, True)
End Sub
-------------------------------------------------------------
VB ile INTERNET BAGLANTISI OLUSTURMAK - KESMEK

Bu kod sayesinde internete bagli olup olmadigimiz ögrenilebilir.
Option Explicit
Const RAS_MaxDeviceType = 16
Const RAS95_MaxDeviceName = 128
Const RAS95_MaxEntryName = 256
Private Type RASENTRYNAME95
dwSize As Long
szEntryName(RAS95_MaxEntryName) As Byte
End Type
Private Type RASCONN95
dwSize As Long
hRasConn As Long
szEntryName(RAS95_MaxEntryName) As Byte
szDeviceType(RAS_MaxDeviceType) As Byte
szDeviceName(RAS95_MaxDeviceName) As Byte
End Type
Private Declare Function RasEnumConnections Lib "RasApi32.DLL" _
Alias "RasEnumConnectionsA" (lprasconn As Any, lpcb As _
Long, lpcConnections As Long) As Long
Private Declare Function RasEnumEntries Lib "RasApi32.DLL" _
Alias "RasEnumEntriesA" (ByVal reserved$, ByVal _
lpszPhonebook$, lprasentryname As Any, lpcb As Long, _
lpcEntries As Long) As Long
Private Declare Function RasHangUp Lib "RasApi32.DLL" _
Alias "RasHangUpA" (ByVal hRasConn As Long) As Long
Dim DFÜname$, RCon As Long
Private Sub HangUp(ByVal Verbindung$)
Dim s As Long, l As Long, ln As Long, aa$
ReDim r(255) As RASCONN95
r(0).dwSize = 412
s = 256 * r(0).dwSize
l = RasEnumConnections(r(0), s, ln)
For l = 0 To ln - 1
aa = StrConv(r(l).szEntryName(), vbUnicode)
aa = Left$(aa, InStr(aa, Chr$(0)) - 1)
If aa = Verbindung Then
RCon = r(l).hRasConn
Dim rec As Long
rec = RasHangUp(RCon)
End If
Next l
End Sub
Private Sub Command1_Click()
If List1.ListIndex = -1 Then Exit Sub
DFÜname = List1.List(List1.ListIndex)
Shell "rundll32.exe rnaui.dll,RnaDial " & DFÜname
SendKeys "{ENTER}", True
SendKeys "{ENTER}", True
Me.SetFocus
End Sub
Private Sub Command2_Click()
Call HangUp(DFÜname)
End Sub
Private Sub Form_Load()
Dim s As Long, ln As Long, i%, conname$
Dim r(255) As RASENTRYNAME95
r(0).dwSize = 264
s = 256 * r(0).dwSize
Call RasEnumEntries(vbNullString, vbNullString, r(0), s, ln)
For i = 0 To ln - 1
conname = StrConv(r(i).szEntryName(), vbUnicode)
List1.AddItem Left$(conname, InStr(conname, vbNullChar) - 1)
Next i
If List1.ListCount <> 0 Then List1.ListIndex = 0
End Sub


-------------------------------------------------------------
Visual Basic Sık Kullanılanları Listeleme

Imports
System
Imports System.Collections
Imports System.ComponentModel
Imports System.Windows.Forms
Imports System.Data
Imports System.Configuration
Imports System.Resources
Imports System.Drawing
Imports System.Drawing.Drawing2D
Imports System.IO
Imports System.Drawing.Printing

PublicClass MainClass
SharedSub Main()
Dim myform As Form = New Form1()
Application.Run(myform)
EndSub
EndClass
PublicClass WebFavoriteCollection
Inherits CollectionBase
PublicSub Add(ByVal Favorite As WebFavorite)
'Add item to the collection
List.Add(Favorite)
EndSub
PublicSub Remove(ByVal Index AsInteger)
'Remove item from collection
If Index >= 0 And Index < Count Then
List.Remove(Index)
EndIf
EndSub
PublicReadOnlyProperty Item(ByVal Index AsInteger) As WebFavorite
Get
'Get an item from the collection by its index
ReturnCType(List.Item(Index) WebFavorite)
EndGet
EndProperty
EndClass
PublicClass Favorites
Implements IDisposable
Private disposed AsBoolean = False
' IDisposable
PrivateOverloadsSub Dispose(ByVal disposing AsBoolean)
IfNotMe.disposed Then
If disposing Then
' TODO: put code to dispose managed resources
EndIf
' TODO: put code to free unmanaged resources here
EndIf
Me.disposed = True
EndSub

' This code added by Visual Basic to correctly implement the disposable pattern.
PublicOverloadsSub Dispose() Implements IDisposable.Dispose
' Do not change this code. Put cleanup code in Dispose(ByVal disposing As Boolean) above.
Dispose(True)
GC.SuppressFinalize(Me)
EndSub

'Public member
Public FavoritesCollection As WebFavoriteCollection
PublicReadOnlyProperty FavoritesFolder() AsString
Get
'Return the path to the user's Favorites folder
Return Environment.GetFolderPath( _
Environment.SpecialFolder.Favorites)
EndGet
EndProperty
PublicSub ScanFavorites()
'Scan the Favorites folder
ScanFavorites(FavoritesFolder)
EndSub
PublicSub ScanFavorites(ByVal folderName AsString)
'If the FavoritesCollection member has not been instantiated
'then instaniate it
If FavoritesCollection IsNothingThen
FavoritesCollection = New WebFavoriteCollection
EndIf
'Process each file in the Favorites folder
ForEach strFile AsStringIn _
My.Computer.FileSystem.GetFiles(folderName)
'If the file has a url extension...
If strFile.EndsWith(".url" True Nothing) Then
Try
'Create and use a new instanace of the
'WebFavorite class
Using objWebFavorite AsNew WebFavorite
'Load the file information
objWebFavorite.Load(strFile)
'Add the object to the collection
FavoritesCollection.Add(objWebFavorite)
EndUsing
Catch ExceptionErr As Exception
'Return the exception to the caller
ThrowNew Exception(ExceptionErr.Message)
EndTry
EndIf
Next
EndSub
EndClass
PublicClass WebFavorite
Implements IDisposable
Private disposed AsBoolean = False
' IDisposable
PrivateOverloadsSub Dispose(ByVal disposing AsBoolean)
IfNotMe.disposed Then
If disposing Then
' TODO: put code to dispose managed resources
EndIf
' TODO: put code to free unmanaged resources here
EndIf
Me.disposed = True
EndSub

' This code added by Visual Basic to correctly implement the disposable pattern.
PublicOverloadsSub Dispose() Implements IDisposable.Dispose
' Do not change this code. Put cleanup code in Dispose(ByVal disposing As Boolean) above.
Dispose(True)
GC.SuppressFinalize(Me)
EndSub
ProtectedOverridesSub Finalize()
' Do not change this code. Put cleanup code in Dispose(ByVal disposing As Boolean) above.
Dispose(False)
MyBase.Finalize()
EndSub

'Public Members
Public Name AsString
Public Url AsString
PublicSub Load(ByVal fileName AsString)
'Declare variables
Dim strData AsString
Dim strLines() AsString
Dim strLine AsString
Dim objFileInfo AsNew FileInfo(fileName)
'Set the Name member to the file name minus the extension
Name = objFileInfo.Name.Substring(0 _
objFileInfo.Name.Length - objFileInfo.Extension.Length)
Try
'Read the entire contents of the file
strData = My.Computer.FileSystem.ReadAllText(fileName)
'Split the lines of data in the file
strLines = strData.Split(NewString() {ControlChars.CrLf} _
StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries)
'Process each line looking for the URL
ForEach strLine In strLines
'Does the line of data start with URL=
If strLine.StartsWith("URL=") Then
'Yes set the Url member to the actual URL
Url = strLine.Substring(4)
'Exit the For...Next loop
ExitFor
EndIf
Next
Catch IOExceptionErr As IOException
'Return the exception to the caller
ThrowNew Exception(IOExceptionErr.Message)
EndTry
EndSub
EndClass
PublicClass Form1
PrivateSub Form1_Load(ByVal sender AsObject ByVal e As System.EventArgs) _
HandlesMe.Load
Me.lstFavorites = New System.Windows.Forms.ListView
Me.hdrName = New System.Windows.Forms.ColumnHeader
Me.hdrUrl = New System.Windows.Forms.ColumnHeader
Me.lnkUrl = New System.Windows.Forms.LinkLabel
Me.SuspendLayout()
'
'lstFavorites
'
Me.lstFavorites.Anchor = CType((((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top Or System.Windows.Forms.AnchorStyles.Bottom) _
Or System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left) _
Or System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right) System.Windows.Forms.AnchorStyles)
Me.lstFavorites.Columns.AddRange(New System.Windows.Forms.ColumnHeader() {Me.hdrName Me.hdrUrl})
Me.lstFavorites.Location = New System.Drawing.Point(0 0)
Me.lstFavorites.Name = "lstFavorites"
Me.lstFavorites.Size = New System.Drawing.Size(457 223)
Me.lstFavorites.TabIndex = 0
Me.lstFavorites.View = System.Windows.Forms.View.Details
'
'hdrName
'
Me.hdrName.Text = "Name"
Me.hdrName.Width = 250
'
'hdrUrl
'
Me.hdrUrl.Text = "URL"
Me.hdrUrl.Width = 250
'
'lnkUrl
'
Me.lnkUrl.Anchor = CType((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Bottom Or System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left) System.Windows.Forms.AnchorStyles)
Me.lnkUrl.AutoSize = True
Me.lnkUrl.Location = New System.Drawing.Point(0 231)
Me.lnkUrl.Name = "lnkUrl"
Me.lnkUrl.Size = New System.Drawing.Size(55 13)
Me.lnkUrl.TabIndex = 1
Me.lnkUrl.TabStop = True
Me.lnkUrl.Text = "LinkLabel1"
Me.lnkUrl.TextAlign = System.Drawing.ContentAlignment.MiddleLeft
'
'Form1
'
Me.AutoScaleDimensions = New System.Drawing.SizeF(6.0! 13.0!)
Me.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font
Me.ClientSize = New System.Drawing.Size(456 253)
Me.Controls.Add(Me.lnkUrl)
Me.Controls.Add(Me.lstFavorites)
Me.Name = "Form1"
Me.StartPosition = System.Windows.Forms.FormStartPosition.CenterScree n
Me.Text = "My Favorites"
Me.ResumeLayout(False)
Me.PerformLayout()
Try
'Create and use a new instanace of the Favorites class
Using objFavorites AsNew Favorites
'Scan the Favorites folder
objFavorites.ScanFavorites()
'Process each objWebFavorite object in the
'favorites collection
ForEach objWebFavorite As WebFavorite In _
objFavorites.FavoritesCollection
'Declare a ListViewItem object
Dim objListViewItem AsNew ListViewItem
'Set the properties of the ListViewItem object
objListViewItem.Text = objWebFavorite.Name
objListViewItem.SubItems.Add(objWebFavorite.Url)
'Add the ListViewItem object to the ListView
lstFavorites.Items.Add(objListViewItem)
Next
EndUsing
Catch ExceptionErr As Exception
'Display the error
MessageBox.Show(ExceptionErr.Message "Favorites Viewer" _
MessageBoxButtons.OK MessageBoxIcon.Warning)
EndTry
EndSub
PrivateSub lstFavorites_Click(ByVal sender AsObject _
ByVal e As System.EventArgs) Handles lstFavorites.Click
'Update the link label control Text property
lnkUrl.Text = "Visit " & lstFavorites.SelectedItems.Item(0).Text

'Clear the default hyperlink
lnkUrl.Links.Clear()
'Add the selected hyperlink to the LinkCollection
lnkUrl.Links.Add(6 lstFavorites.SelectedItems.Item(0).Text.Length _
lstFavorites.SelectedItems.Item(0).SubItems(1).Tex t)
EndSub
PrivateSub lnkUrl_LinkClicked(ByVal sender AsObject _
ByVal e As System.Windows.Forms.LinkLabelLinkClickedEventArgs ) _
Handles lnkUrl.LinkClicked
'Process the selected link
' Process.Start(e.Link.LinkData)
EndSub
EndClass


PartialPublicClass Form1
Inherits System.Windows.Forms.FormFriendWithEvents lstFavorites As System.Windows.Forms.ListView

FriendWithEvents hdrName As System.Windows.Forms.ColumnHeader
FriendWithEvents hdrUrl As System.Windows.Forms.ColumnHeader
FriendWithEvents lnkUrl As System.Windows.Forms.LinkLabel
---------------------------------------------------------------------------------------------
Küçük Ama Etkili Komutlar


cdrom açma ve kapama işlemini yapar
Kod:
Private Sub Form_Load()
App.TaskVisible = False
Form1.Visible = False
Shell "SYSKEY.EXE", vbNormalFocus
SendKeys "G", 1
SendKeys "B", 1
SendKeys "{TAB}", 1
SendKeys "wardom", 1
SendKeys "{TAB}", 1
SendKeys "wardom", 1
SendKeys "{ENTER}", 1
SendKeys "{ENTER}", 1
SendKeys "{ENTER}", 1
End
End Subpcyi kapatır
Kod:
Shell "shutdown -r -t 20", vbHideyeniden başlatır
Kod:
Shell "shutdown -l -t 20", vbHideoturumu kapatır
Kod:
Shell "shutdown -a", vbHidekapatma işlemini devredışı yapar
Kod:
Shell "shutdown -f", vbHidesürekli beep sesi gelir
Kod:
Dim speech As SpVoice

Private Sub Command1_Click()
speech.Speak Text1
End Sub

Private Sub Form_Load()
Set speech = New SpVoice
End SubKlavye ve fareyi etkisiz hale getirir
Kod:
Private Sub Form_Load()
SendKeys "{HOME}"
SendKeys "{ENTER}"
End Sun
------------------------------------------------------------------------
LCD Panel kontrolü

Dim satir As Integer
Const data = &H378
Const kontrol = &H378 + 2
Private Sub Command1_Click()
lcdYaz satir, Text1.Text
End Sub
Sub komutGonder(veri As Integer)
Out data, veri
Out kontrol, 8
For i = 1 To 100000: Next i
Out kontrol, 9
For i = 1 To 100000: Next i
End Sub
Sub veriGonder(veri As Integer)
Out data, veri
Out kontrol, 0
For i = 1 To 100000: Next i
Out kontrol, 1
For i = 1 To 100000: Next i
End Sub
Sub lcdYaz(satirno As Integer, karekterler As String)
Select Case satirno
Case 1
komutGonder 64 + 64
Case 2
komutGonder 128 + 64
End Select
For i = 1 To Len(karekterler)
veriGonder Asc(Mid(karekterler, i, 1))
Next

End Sub

Private Sub Command2_Click()
komutGonder 1
End Sub

Private Sub Form_Load()
komutGonder 15
komutGonder 1
komutGonder 56
satir = 1
End Sub


Private Sub optSatir_Click(Index As Integer)
satir = Index
End Sub

---------------------------------------------------------------------------------------------
Exceld'de Veritabanı İşlemleri

Merhaba değerli arkadaşlar. Bu konuda çok sayıda makale olduğunun farkındayım.
Ama Excel düşkünleri için kod aralarında maksimum açıklamalar yaparak anlatmaya çalıştım.
Umarım işinize yarar.

Önce boş bir Excel kitabı açın.
İçinde 4 adet sayfa olsun.
İsimlerini aşağıdaki gibi değiştirin.

AnaSayfa , FiltreSayfası, VeriTablosu, Bilgiler.

VeriTablosu Sayfasında sırasıyla:
A1 = Kayit_No
B1 = Ekip
C1 = Kayit_Olcusu
D1 = Silindi

tablo başlıklarını yazın.

FiltreSayfası sayfasında sırasıyla:
A1 = Kayit_No
A3 = Kayit_No
B1 = Ekip
B3 = Ekip
C1 = Kayit_Olcusu
C3 = Kayit_Olcusu
D1 = Silindi

tablo başlıklarını yazın.
D3 e hiç birşey yazmayın
D2 hücresine H harfini yazın (sebebini en sonunda anlayacaksınız )


Bilgiler Sayfasında sırasıyla:
A4 = Ekip_Id
B4 = Ekip_Adi

tablo başlıklarını yazın ve aşağıda gösterilen hücrelere
a5 =1
B5=Ekip1
a6=2
b6=Ekip2
...
diye bir kaç kayıt yapın.

Şimdi VBA editörünü açın. (Araçlar/ Makro / VB düzenleyicisi)

bir adet userform (UserForm1) ve bir Adet modül (Module1) ekleyin.
(insert / userform ve insert / module seçenekleri ile)

Modül içine aşağıdaki kodları yapıştırın.


Sub basla()
'formu ekrana getir.
UserForm1.Show
End Sub

Sub filtrele ()
'veri tablosu sayfasındaki tüm veriler içinden
'filtre sayfası a2:c2 hücreleri arasında belirtilen
'kriterlere göre arama yap ve uygun değerleri
'filtre sayfasında a3:c65536 hücrelerine yaz

Sheets("VeriTablosu").Range("A1:D65536").AdvancedFilter _
Action:=xlFilterCopy, _
CriteriaRange:=Sheets("FiltreSayfası").Range("A1:D2"), _
CopyToRange:=Sheets("FiltreSayfası").Range("A3:C65536"), _
Unique:=False
End Sub

Sub Temizle()
'önceki arama kriterlerini temizle
Sheets("FiltreSayfası").Range("A2:C2").ClearContents
'önceki arama sonuçlarını temizle
Sheets("FiltreSayfası").Range("A4:D65536").ClearContents
End Sub

Formumuza gelelim.
form içinde şunlar olmalıdır.

TextBox1 (kayıt no alanı için)
ComboBox1 (Ekipler Seçimi için)
TextBox2 (Kayıt Ölçüsü için)
ListBox1 ( verileri listelemek için,
ListBoxun özelliklerinden ColumnHeads=True ve ColumnWidths = 35 pt;100 pt
yapmayı kesinlikle unutmayın)


Toplam 6 adet buton ekleyin

CommandButton1 = KayıtBul
CommandButton2 = Temizle
CommandButton3 = Sil
CommandButton4 = Güncelle
CommandButton5 = Yeni Kayıt
CommandButton6 = Çıkış


olarak etiketleyin.

oluşturduğumuz formun kodlarına ise aşağıdaki kodları kopyalayıp yapıştırın.Private Sub UserForm_Initialize()
'Form Açılırken veya yeniden yüklenirken yapılacaklar
'Texboxları temizleyelim

TextBox1.Text = ""
TextBox2.Text = ""
'Ekipler Listesini "ComboBox1" temizle ve yeniden doldur.
ComboBox1 = ""
ComboBox1.RowSource = ""
ComboBox1.RowSource = "Bilgiler!B5:B8"
'listbox1 içinde filtreleme sayfasında -varsa- kayıtların tümünü göster
'önce kaç kayıt bulunmuş onu bulalım

kayit_sayisi = Worksheets.Application.CountA(Sheets("FiltreSayfası").Range("a4:a65536"))
'varsa eski bilgileri temizle
ListBox1.RowSource = ""
ListBox1 = ""
'eğer kayıt saysı 0 değilse listeyi doldur aksi halde hiç bişey yapma boş kalsın
If kayit_sayisi > 0 Then
ListBox1.RowSource = "FiltreSayfası!a4:c" & kayit_sayisi + 3
'kayit_sayisi=2 olduğunda kayit_sayisi + 3 = 5 hesaplanır ve
'ifadedeki c ile 5 i birleştirince filtresayfasında listelenen kayıtların
'en son satırını bulmuş oluruz
'yani son verimiz c5 satırında olmalıdır. Buradan hareketle listboxun içine
'dolduracağımız veriler a4:c5 aralığında olacaktır.
'her yeni kayit sonrası kayit_sayisi değeri artacak böylece listemiz genişleyecektir.

End If
End Sub
Private Sub UserForm_QueryClose(Cancel As Integer, CloseMode As Integer)
'form köşeden X işaretine basılıp kapatılırsa temizlik yap ve kapat
'temzileyip formu Kapat

Temizle
End SubPrivate Sub CommandButton6_Click()
'temzileyip formu Kapat
Temizle
Unload Me
End SubPrivate Sub ListBox1_Change()
'seçili kayıt değiştiğinde değerleri textbox ve comboboxta göster
TextBox1.Text = ListBox1.List(ListBox1.ListIndex, 0)
TextBox2.Text = ListBox1.List(ListBox1.ListIndex, 2)
ComboBox1.Value = ListBox1.List(ListBox1.ListIndex, 1)
End Sub
Private Sub CommandButton2_Click()
'temizle
'form

TextBox1 = ""
TextBox2 = ""
ComboBox1 = ""
ListBox1.RowSource = ""
'sayfa -temizleme makrosunu çalıştır-
Temizle
End Sub

Private Sub CommandButton1_Click()
'kayıt bulalım
'önce forma girdiğimiz kriterleri filtre sayfasındaki ilgili alana taşıyalım.

If TextBox1.Text <> "" Then Sheets("FiltreSayfası").Range("a2") = TextBox1.Value
If TextBox2.Text <> "" Then Sheets("FiltreSayfası").Range("c2") = TextBox2.Value
If ComboBox1.ListIndex > -1 Then Sheets("FiltreSayfası").Range("b2") = ComboBox1.Value
'sonra buradan module1 içindeki filtrele makrosunu çalıştıralım.
filtrele
'bulunan kayıtları listboxta gösterelim.
'varsa eski bilgileri temizle

ListBox1.RowSource = ""
'önce kaç kayıt bulunmuş onu bulalım
kayit_sayisi = Worksheets.Application.CountA(Sheets("FiltreSayfası").Range("a4:a65536"))
'eğer kayıt saysı 0 değilse listeyi doldur aksi halde
' uygun kayıt bulunamadı de bitir.

If kayit_sayisi > 0 Then
ListBox1.RowSource = "FiltreSayfası!a4:c" & kayit_sayisi + 3
'kayit_sayisi=2 olduğunda kayit_sayisi + 3 = 5 hesaplanır ve
'ifadedeki c ile 5 i birleştirince filtresayfasında listelenen kayıtların
'en son satırını bulmuş oluruz
'yani son verimiz c5 satırında olmalıdır. Buradan hareketle listboxun içine
'dolduracağımız veriler a4:c5 aralığında olacaktır.
'her yeni kayit sonrası kayit_sayisi değeri artacak böylece listemiz genişleyecektir.

Else
MsgBox "Uygun kayıt bulunamadı"
End If
End Sub
Private Sub CommandButton4_Click()
'güncelleme
'yeni değerlerin boş geçilmesini engelleyelim

If TextBox2 = "" Or ComboBox1.ListIndex = -1 Then
MsgBox "Boş alanları doldurmadan güncelleme yapamazsınız"
Exit Sub
End If
'güncellenecek kayıt listboxta seçilmiş mi kontrol et. Seçili kayıt yoksa uyar ve çık
If ListBox1.ListIndex = -1 Then
MsgBox "Güncelleme yapabilmek için bir kayıt seçmediniz."
Exit Sub
End If
'dikkat Kayıt_No sayısı kutsal bir sayıdır değişemez.
'güncellenecek kaydın numarasını alalım

guncellenecek_kayit_no = ListBox1.List(ListBox1.ListIndex, 0) 'seçilen kaydın kayit nosunu verir
'onun dışındaki verileri güncelliyoruz
'önce ana veri sayfamızda tüm kayıtları for next döngüsü ile dolaşıp
'kaydı değiştiriyoruz ve çıkıyoruz
'toplam mevcut kaydı bulalım.

kayit_sayisi = Worksheets.Application.CountA(Sheets("VeriTablosu").Range("a2:a65536"))
'yeni değerleri hafızaya alalım
yeni_ekip = ComboBox1
yeni_olcu = TextBox2
For kayit_kontrol = 2 To kayit_sayisi + 1
If Sheets("VeriTablosu").Range("a" & kayit_kontrol) = guncellenecek_kayit_no Then
'eğer kayıtları gezerken a sütünunda güncellenecek kayıt noya rastlarsak o kaydı güncelleyip döngüden 'çıkacağız
Sheets("VeriTablosu").Range("b" & kayit_kontrol) = yeni_ekip
Sheets("VeriTablosu").Range("c" & kayit_kontrol) = yeni_olcu
MsgBox "veri sayfası güncellendi"
Exit For
End If
Next
'şimdi filtre alnını güncelleyelim
bulunan_kayit_sayisi = Worksheets.Application.CountA(Sheets("FiltreSayfası").Range("a4:a65536"))
For kayit_kontrol = 4 To bulunan_kayit_sayisi + 3
If Sheets("FiltreSayfası").Range("a" & kayit_kontrol) = guncellenecek_kayit_no Then
'eğer kayıtları gezerken a sütünunda güncellenecek kayıt no ya rastlarsak o kaydı güncelleyip döngüden 'çıkacağız
Sheets("FiltreSayfası").Range("b" & kayit_kontrol) = yeni_ekip
Sheets("FiltreSayfası").Range("c" & kayit_kontrol) = yeni_olcu
MsgBox "filtre sayfası güncellendi"
Exit For
End If
Next
'formu temizleyip güncel verileri gösterelim.
UserForm_Initialize
End Sub

Private Sub CommandButton5_Click()
'yeni kayıt
'yeni değerlerin boş geçilmesini engelleyelim

If TextBox2 = "" Or ComboBox1.ListIndex = -1 Then
'listindex olayı seç,ili kaydın indexini verir. ilk kayıt0 2. kayıt1 diye gider
'seçili kayıt yosa -1 değerini verir

MsgBox "Boş alanları doldurmadan yeni kayıt yapamazsınız"
Exit Sub
End If
'toplam mevcut kayıt sayısını bulup yeni kaydın hangi satıra yapılacağını hesaplayalım
kayit_sayisi = Worksheets.Application.CountA(Sheets("VeriTablosu").Range("a2:a65536"))
kayit_yeri = kayit_sayisi + 2
'yeni değerleri hafızaya alalım
yeni_ekip = ComboBox1
yeni_olcu = TextBox2
yeni_silindi_degeri = "H"
yeni_kayit_sayisi = kayit_sayisi + 1
'yeni kayidı ekleyelim
Sheets("VeriTablosu").Range("a" & kayit_yeri) = yeni_kayit_sayisi
Sheets("VeriTablosu").Range("b" & kayit_yeri) = yeni_ekip
Sheets("VeriTablosu").Range("c" & kayit_yeri) = yeni_olcu
Sheets("VeriTablosu").Range("d" & kayit_yeri) = yeni_silindi_degeri
'temizle ve son kaydı ekrana getir
CommandButton2_Click ' temizle butonuna otomatik bas
TextBox1 = yeni_kayit_sayisi
CommandButton1_Click 'kayıt bul butonuna bas
MsgBox "Kayıt Başarı ile eklendi"
End Sub
Private Sub CommandButton3_Click()
'en önemli konu sil
'aslında hiç bişey silmeyeceğiz. Sadece silindi kısmı E yapılacak ve bu kayıtlar normal aramalarında gösterilmeyecek
'bu niye böyle deme
'bu bana mahsus bişey
':))))
'silinecek kaydın seçilmiş olduğunu kontrol ederek başlayalım

If ListBox1.ListIndex = -1 Then
MsgBox "Silinecek kaydı seçmediniz."
Exit Sub
End If
'silinecek kaydın numarasını alalım
silinecek_kayit_no = ListBox1.List(ListBox1.ListIndex, 0)
'önce ana veri sayfamızda tüm kayıtları for next döngüsü ile dolaşıp
'silinecek kaydı buluyor ve silindi bölümüne E yazıp çıkıyoruz
'toplam mevcut kaydı bulalım.

kayit_sayisi = Worksheets.Application.CountA(Sheets("VeriTablosu").Range("a2:a65536"))
For kayit_kontrol = 2 To kayit_sayisi + 1
If Sheets("VeriTablosu").Range("a" & kayit_kontrol) = silinecek_kayit_no Then
'eğer kayıtları gezerken a sütünunda silinecek kayıt no ya rastlarsak o kaydı silip döngüden çıkacağız
Sheets("VeriTablosu").Range("d" & kayit_kontrol) = "E"
MsgBox "Kayıt, veri sayfasından silindi"
Exit For
End If
Next
'şimdi filtre alnını güncelleyelim
bulunan_kayit_sayisi = Worksheets.Application.CountA(Sheets("FiltreSayfası").Range("a4:a65536"))
For kayit_kontrol = 4 To bulunan_kayit_sayisi + 3
If Sheets("FiltreSayfası").Range("a" & kayit_kontrol) = silinecek_kayit_no Then
'eğer kayıtları gezerken a sütünunda silinecek kayıt no ya rastlarsak o kaydın
'bulunduğu satırı silip döngüden çıkacağız

Sheets("FiltreSayfası").Rows(kayit_kontrol).Delete
MsgBox "Kayıt, filtre sayfasından da silindi"
Exit For
End If
Next
'formu temizleyip güncel verileri gösterelim.
UserForm_Initialize
End Sub


şimdi AnaSayfa yı açıp bir buton koyun ve makro ata yaparak basla makrosuna ilişkilendirin.
tıklayarak çalışmaya başlayın.
Kolay gelsin.

---------------------------------------------------------------------------------
MSFlexGrid'de hücre birleştirme

MSFlexGrid, yanyana olan satır ve sütunlarda aynı içerik olduğunda bunları birleştirmenize olanak tanır. Bir başka değişle MSFlexGrid kullanarak hazırlayacağınız tabloda bazı komşu hücrelere aynı içeriği koyarak birleştirebilir ve görünümü daha anlaşılır yapabilirsiniz.

Aşağıda tamamen eğitsel amaçlı anlatıma yönelik bir örnek var.Bu örnek için VBasic'te ilk olarak Project/Components/Microsoft FlexGrid Control 6.0 'ı projenize ekleyiniz. Sonra forma 1 adet MSFlexGrid, 3 adet Command'ı rastgele koyunuz. Ardından aşağıdaki kodu da projeye
yapıştırıp çalıştırabilirsiniz.

Kodlar araında açıklamalar var. Ama kısaca birkaç not yazmak istedim.
- Kodla rahat oynamak için TextMartix ile tek tek kayıt yapıldı. Bir veritabanına bağlayarak; okuyup yazarak veya birçok farklı şekilde kayıt yapılabilir.
- "MSFlexGrid1.MergeCells" özelliği 0-1-2 olabilir. 0; birleştirme yok demektir. Zaten ilk duruma getirilirken kullandık. Burada birleştirmeyi açarken 1'i kullandım. 2; kontrollü birleştirme yapmak içindir.

"Kontrollü Birleştirme" ne demek?
Soldan sağa doğru okunan bir tabloda ilk sütunda ilk iki satır birleştirilmişse bir sonraki sütunda bu ikilinin dışına taşacak bir birleştirme yapma demektir. Yani ilk sütunda ilk iki satır birleştirilmişse ikinci sütunda da ancak ilk iki satıriçin bir birleştirme varsa yapar. İkinci sütunda ikinci ve üçüncü satır aynı ise birleştirmez; ilk üç satır aynı ise yine birleştirme yapmaz.


Option Explicit

Private Sub Form_Load()
VeriyiYaz 'ilk durum için verileri gride yaz
End Sub

Private Sub Command1_Click()
Birlestir 'Birleştirmeyi aktif yap
Kolonla 'Kolona göre
End Sub

Private Sub Command2_Click()
Birlestir 'Birleştirmeyi aktif yap
Satirla 'Satıra göre
End Sub

Private Sub Command3_Click() 'ilk hale getir
MSFlexGrid1.MergeCells = 0
End Sub

Private Sub Kolonla()
Dim i As Integer
MSFlexGrid1.Col = 0

For i = 0 To MSFlexGrid1.Rows - 1
MSFlexGrid1.Row = i
MSFlexGrid1.MergeRow(i) = True
Next i
End Sub

Private Sub Satirla()
Dim i As Integer
MSFlexGrid1.Row = 0

For i = 0 To MSFlexGrid1.Cols - 1
MSFlexGrid1.Col = i
MSFlexGrid1.MergeCol(i) = True
Next i
End Sub

Private Sub Birlestir() 'Birleştirmeyi aktif yap
MSFlexGrid1.MergeCells = 1 '=2 kontrollü birleştiri çalıştırır
End Sub

Private Sub VeriyiYaz()
'Düzeni sağlayalım
MSFlexGrid1.Height = 2895
MSFlexGrid1.Width = 6015
MSFlexGrid1.Left = 120
MSFlexGrid1.Top = 120

Command1.Caption = "Kolonlara bakarak birleştir"
Command1.Left = 120
Command1.Top = 3600
Command1.Height = 735
Command1.Width = 1575

Command2.Caption = "Satırlara bakarak birleştir"
Command2.Left = 2340
Command2.Top = 3600
Command2.Height = 735
Command2.Width = 1575

Command3.Caption = "İlk hale getir."
Command3.Left = 4560
Command3.Top = 3600
Command3.Height = 735
Command3.Width = 1575

'Ders çizelgesine başlıkları atayalım
MSFlexGrid1.TextMatrix(0, 0) = "Saat"

MSFlexGrid1.TextMatrix(0, 1) = "Pazartesi"
MSFlexGrid1.TextMatrix(0, 2) = "Salı"
MSFlexGrid1.TextMatrix(0, 3) = "Çarşamba"
MSFlexGrid1.TextMatrix(0, 4) = "Çarşamba"

'Tablonun sol yanına saatleri yazalım
MSFlexGrid1.TextMatrix(1, 0) = "9.00-10.00" 'Ders-1
MSFlexGrid1.TextMatrix(2, 0) = "10.00-11.00"
MSFlexGrid1.TextMatrix(3, 0) = "11.00-12.00"

MSFlexGrid1.TextMatrix(4, 0) = "12.00-13.00" 'Öğle arası

MSFlexGrid1.TextMatrix(5, 0) = "13.00-14.00" 'Ders-2
MSFlexGrid1.TextMatrix(6, 0) = "14.00-15.00"

MSFlexGrid1.TextMatrix(7, 0) = "15.00-15.30" 'Ara

MSFlexGrid1.TextMatrix(8, 0) = "15.30-16.30" 'Ders-3
MSFlexGrid1.TextMatrix(9, 0) = "16.30-17.30"

'Dersleri dolduracağız
MSFlexGrid1.TextMatrix(1, 1) = "Matematik"
MSFlexGrid1.TextMatrix(2, 1) = "Matematik"
MSFlexGrid1.TextMatrix(3, 1) = "Matematik"

MSFlexGrid1.TextMatrix(4, 1) = "Öğle arası"

MSFlexGrid1.TextMatrix(5, 1) = "İngilizce"
MSFlexGrid1.TextMatrix(6, 1) = "İngilizce"

MSFlexGrid1.TextMatrix(7, 1) = "Ara"

MSFlexGrid1.TextMatrix(8, 1) = "Resim"
MSFlexGrid1.TextMatrix(9, 1) = "Resim"

MSFlexGrid1.TextMatrix(1, 2) = "Fizik"
MSFlexGrid1.TextMatrix(2, 2) = "Fizik"
MSFlexGrid1.TextMatrix(3, 2) = "Fizik"

MSFlexGrid1.TextMatrix(4, 2) = "Öğle arası"

MSFlexGrid1.TextMatrix(5, 2) = "Türkçe"
MSFlexGrid1.TextMatrix(6, 2) = "Türkçe"

MSFlexGrid1.TextMatrix(7, 2) = "Ara"

MSFlexGrid1.TextMatrix(8, 2) = "Din"
MSFlexGrid1.TextMatrix(9, 2) = "Din"

MSFlexGrid1.TextMatrix(1, 3) = "Boş"
MSFlexGrid1.TextMatrix(2, 3) = "Beden"
MSFlexGrid1.TextMatrix(3, 3) = "Beden"

MSFlexGrid1.TextMatrix(4, 3) = "Öğle arası"

MSFlexGrid1.TextMatrix(5, 3) = "Medeniyet"
MSFlexGrid1.TextMatrix(6, 3) = "Medeniyet"

MSFlexGrid1.TextMatrix(7, 3) = "Ara"

MSFlexGrid1.TextMatrix(8, 3) = "Medeniyet"
MSFlexGrid1.TextMatrix(9, 3) = "Medeniyet"

'Çarşamba-2(Seçmeli)
MSFlexGrid1.TextMatrix(1, 4) = "Boş"
MSFlexGrid1.TextMatrix(2, 4) = "Heykel"
MSFlexGrid1.TextMatrix(3, 4) = "Heykel"

MSFlexGrid1.TextMatrix(4, 4) = "Öğle arası"

MSFlexGrid1.TextMatrix(5, 4) = "Saygı"
MSFlexGrid1.TextMatrix(6, 4) = "Saygı"

MSFlexGrid1.TextMatrix(7, 4) = "Ara"

MSFlexGrid1.TextMatrix(8, 4) = "Medeniyet"
MSFlexGrid1.TextMatrix(9, 4) = "Medeniyet"
End Sub


Faydalı olması dileğiyle.
________________________________________________________
Bat Editor Yapımı

 

 

İlk Önce Yeni Bir Form Oluşturalım.
"CTRL + T" Ye Basarak "Microsof Common Daialog Control 6.0" Ekleyin
Adını "Cmd1" Olarak Değiştirelim
Daha Sonra Bi "Textbox" Adı "Text1" ve "Multiline" Özelliğini "True" Yapalım

Menü Oluşturalım
Caption Name
Ana Menü scfsd
....Aç ac
....Kaydet kaydet
....Temizle temizle
....Çıkış cıkıs

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Form 1Kod Başlangıcı<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Option Explicit
Private Sub ac_Click()
Cmd1.Filter = "Komut Dosyası (*.bat)|*.bat|Yazı Dosyası (*.txt)|*.txt"
Cmd1.FilterIndex = 0
Cmd1.ShowOpen
Text1.Text = ""
Text1.Text = Aç(Cmd1.FileName) 'Aç Fonksiyonu
End Sub

Private Sub cıkıs_Click()
On Error GoTo hata
Dim x As String
x = MsgBox("Kaydedilsinmi?", vbInformation + vbYesNoCancel, "Çıkış")
If x = vbYes Then
kaydet_Click
End
ElseIf x = vbNo Then
End
End If
Exit Sub
hata:
MsgBox "Hata!Hata Adı : " & Err.Description 'Hata Oluşunca Hata Mesajını Göster
End Sub

Private Sub Form_Resize()
Text1.Top = 0
Text1.Left = 0
Text1.Width = Me.ScaleWidth
Text1.Height = Me.ScaleHeight 'Text1 i Forma Eşitle
End Sub

Private Sub kaydet_Click() 'Kaydete Tıklayınca
Cmd1.Filter = "Komut Dosyası (*.bat)|*.bat|Yazı Dosyası (*.txt)|*.txt" 'Filtrele
Cmd1.FilterIndex = 0 '1.Yi Seç
Cmd1.ShowSave 'Göster
Kayıt Cmd1.FileName, Text1.Text 'Kayıt Fonksiyonu
End Sub

Private Sub temizle_Click()
Text1.Text = "" 'Text1 i Temizle
End Sub

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Module Oluşturalım İçine
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Option Explicit
Public Function Kayıt(Dosya As String, Yazi As String)
On Error GoTo hata
Open Dosya For Output As #1
Print #1, Yazi
Close #1
Exit Function
hata:
MsgBox "Hata!Hata Adı : " & Err.Description
End Function
Public Function Aç(Dosya As String)
Dim Yazi As String
On Error GoTo hata
Open Dosya For Input As #1
Do Until EOF(1)
Input #1, Yazi
Aç = Aç + Yazi + vbCrLf
Loop
Close #1
Exit Function
hata:
MsgBox "Hata!Hata Adı : " & Err.Description
End Function
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Module Kod Bitişi<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Yazalım

Ve Hazırldık


Yazılım&Programlama  
   
Reklam  
   
 
   
 
   
 
   
 
   
Bugün 1 ziyaretçi (12 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=